Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

1.Administratorem danych jest:

COMPIX Marcin Sojka

ul. Słowackiego 6C, 32-590 Libiąż

32-590 Libiąż

NIP: 628-217-17-89, REGON: 123151643

 

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3e3312bd-998f-407b-95a4-c59ec1299bf9

 

zwany dalej: Sklep Lub Naplanszy24.pl

 

Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi umów sprzedaży lub realizacji usług świadczonych przez Sklep, z których korzysta Klient. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

 

2. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:

- dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;

- przetwarzanie - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub

zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

- Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Sklep w związku z wykonywaniem umów sprzedaży lub świadczeniem usług;

- administrator - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

- podmiot przetwarzający - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny

podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

- odbiorca - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania

prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;

 

3. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi

powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub wdrażają RODO.

 

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie.

 

5. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”.

Długość przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu przetwarzania danych,

istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów Sklepu lub Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w siedzibie Sklepu oraz w

innych miejscach, w których znajdują się systemy informatyczne, w których są one przetwarzane.

 

6. Polityka prywatności” określa :

• cel przetwarzania danych osobowych ich kategorie,

• sposób przetwarzania danych osobowych,

• zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, prawa Klienta związane z

ochroną jego danych osobowych.

 

7. Polityka prywatności obowiązuje w zakresie:

• dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym

• świadczenia usług,

• członkostwie w programach lojalnościowych, ankietach, konkursach

organizowanych przez Naplanszy24.pl,

• udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego,

• korespondencji z Naplanszy24.pl lub innej formy wzajemnego kontaktu między Klientem a Sklepem

 

8. Strona internetowa naplanszy24.pl może zawierać linki do innych stron internetowych

prowadzonych przez inne podmioty, które stosują własne polityki prywatności. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów oraz dane osobowe podane na takich stronach internetowych. W przypadku korzystania z takich linków i stron internetowych należy przed ewentualnym podaniem jakichkolwiek danych osobowych zapoznać się zamieszczonymi na nich regulaminem oraz polityką prywatności.

 

9. Sklep może pozyskiwać od Klienta lub z innych źródeł niżej wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają ulepszanie i mierzenie efektywność działalności Sklepu, w tym działań marketingowych. W czasie przetwarzania Sklep może łączyć dane osobowe pozyskane od Klienta, w tym ze strony internetowej lub aplikacji z danymi osobowymi, które pozyskujemy z innych źródeł.

Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie:

w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO), dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO), dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Zakres celów przetwarzania danych został określony poniżej.

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

 

Udostępnianie Klientowi możliwości zakupu towarów oferowanych przez Sklep lub świadczonych przez niego usług poprzez:

- zarządzenie zamówieniami, realizacją umów, dostaw, zwrotów, reklamacjami oraz odstąpieniami;

- zbieranie danych dot. zakupów i transakcji, danych kontaktowych oraz miejsc dostawy/odbioru.

- realizowanie umowy - bez podania tych danych nie jest możliwe świadczenie usług;

- zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa ;

- prawnie uzasadniony interes Sklepu

- zapewnienie pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu oferty Sklepu w zakresie usług, systemów informatycznych, know-how oraz komunikacji z Klientem poprzez wykorzystanie danych osobowych do wykonywania analiz rynkowych, prac rozwojowych.

- zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty lub reklam internetowych, mediach społecznościowych) dot. oferty i działania Sklepu poprzez wykorzystanie danych osobowych do badania skuteczności podejmowanych działań marketingowych lub preferencji Klientów, udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie lub świadczonych usługach, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta (np. zmiany w „Polityce prywatności” lub regulamin świadczenia usług).

- zgoda Klienta – brak zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych

Przez Sklep

- rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Klienta lub Sklepu w zakresie świadczonych przez niego usług.

- szczególny przepis prawa, który pozwala przetwarzać dane Klienta w celu wykonania

obowiązku prawnego

- stosowania monitoringu wizyjnego w sklepie stacjonarnym ma na celu zapewnienie

bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Prawnie uzasadnionym interesem Sklepu w korzystaniu z danych osobowych Klienta jest:

• zaspokajanie potrzeb Klientów, w tym sprzedaż towarów i usług oferowanych przez

Sklep;

• promowanie i wprowadzanie na rynek przez Sklep nowych towarów i usług;

• obsługa Klienta, zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;

• określenie potrzeb Klientów i ich zachowań, w celu dostosowania oferty Sklepu do ich potrzeb;

• ochrona i wspieranie działalności Sklepu, pracowników, Klientów;

• wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym

przestępstwom, w tym na szkodę Sklepu;

• rozwijanie oferty towarów i usług świadczonych przez Sklep

 

10. Sklep może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom

– tj. odbiorom - wyłącznie w następujących przypadkach:

• jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub władza publiczna określą, że

Sklep jest zobowiązany udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;

• konieczności udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub

obrony praw Sklepu;

• konieczności udostępnienia danych osobowych partnerom i dostawcom usług,

którzy w powiązaniu z Sklepem oferują swoje produkty lub usługi albo na podstawie umów

współpracy wykonują określone zadania w imieniu i na rzecz Sklepu.

Dostawcy usług świadczą usługi w zakresie m.in.:

• technologii informatycznych (obsługa strony internetowej, systemu informatycznego

Sklepu, innych systemów biznesowych, z których korzysta Sklep);

• przechowywania, analizowania danych;

• przetwarzania płatności;

• usług pocztowych i kurierskich; pomocy prawnej i innych wyspecjalizowanych usług.

 

11. Sklep udostępnia partnerom i dostawcom usług wyłącznie dane

osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Klientów lub Sklepu oraz jest

zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez tych odbiorców w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów marketingowych, o ile Klient nie wyraził na to odrębnej zgody.

 

12. Sklep zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych

osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych.

Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do

terminali komputerowych, zapory ogniowe, oprogramowanie antyspamowe i szyfrowanie danych.

Dane osobowe Klientów są chronione w czasie ich przesyłania poprzez ich szyfrowanie przy

użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL). Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do stref lub pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, w szczególności dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Stosowane przez Sklep procedury zabezpieczające powodują, iż Klient przed udostępnieniem jego danych osobowych może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.

Wprawdzie Sklep stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne,

organizacyjne lub informatyczne w celu ochrony danych osobowych Klienta, nie może jednak

zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu.

 

13. Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta dla celów

związanych z marketingiem towarów i usług oferowanych przez niego oraz prowadzania badań rynkowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych. Odmowa przez Klienta udzielenia zgody na otrzymywanie tych komunikatów marketingowych lub udział w badaniach rynkowych nie ma wpływu na możliwość korzystania przez niego z usług świadczonych przez Sklep.

14. Sklep oraz jego partnerzy i dostawcy usług używają plików cookies i

podobnych technologii, takich jak tagi i piksele – zwanych dalej łącznie „pliki cookies” - w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej.

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Klienta lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki Klient może akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe

informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu, np. może uniemożliwić dokonywanie korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.

Pliki cookies działają w aplikacjach mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez

urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy można

wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.

 

15. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez

Sklep, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Ponadto Klient posiada prawo do

• żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych - w

przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;

• zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym

wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on rozpatrzony przez Sklep, który w przypadku uzasadnionego żądania może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego;

• żądania ograniczenia przetwarzania - Sklep może

ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, Klient kwestionuje kompletność lub dokładność przechowywanych danych osobowych lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie żąda ich usunięcia;

• żądania usunięcia danych - Sklep może usunąć dane

osobowe Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem;

• przenoszenia danych, które pozwala Klientowi bez dodatkowych kosztów

przekazywać je innym podmiotom w celu korzystania z usług świadczonych przez nich;

przenoszenie polega na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie wykorzystywanym przez Sklep;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

 

16. Żądanie wglądu do danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez Sklep lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez niego, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub

przechowywania, należy zgłosić pod nr telefonu 794 350 233 lub adresem poczty

elektronicznej admin@naplanszy24.pl W przypadku żądania przeniesienia danych osobowych zostaną one przesłane do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

 

17. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Sklep nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania danych osobowych

Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy

Klient zmienia miejsce zamieszkania lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a

formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy lub dokonywaniem rozliczeń

wymagają przesłania tych danych.

 

18. Szczegółowe informacje o prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych są

zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejsza „Polityka prywatności” obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Śledź nas na Facebooku